Gedragscode, drugs- en  alcoholbeleid

Alcoholbeleid Kazoku Dojo

Naleving regels Alcoholwet

• we verstrekken geen alcohol aan jongeren onder 18 jaar. Jongeren onder de 25 wordt om ID gevraagd;

• we zijn strikt op wederverstrekking en grijpen in, zowel richting de besteller als de drinkende minderjarige

• we schenken niet door bij kennelijke staat van dronkenschap.

Goed voorbeeld

• we hebben afspraken over (het schenken van) alcohol op de momenten dat jeugd aanwezig is (schenktijden)

• kaderleden/vrijwilligers geven het goede voorbeeld; ze drinken niet overmatig en drinken niet als ze jeugd begeleiden

• degenen die bardienst hebben drinken geen alcohol.

Aanbod en zichtbaarheid

• reclame voor alcohol is niet prominent aanwezig in onze club

• alcoholvrij bier bieden wij zichtbaar aan als alternatief. Dit is niet bedoeld voor minderjarigen

Sfeer en veiligheid

• wij willen voorkomen dat alcoholgebruik leidt tot ongewenst gedrag en ondernemen actie om dit tegen te gaan

• alcohol en verkeer gaan niet samen. Wij spreken onze leden en bezoekers daar op aan.

Beleid

• we maken alcoholbeleid voor onze reguliere clubactiviteiten én voor onze andere activiteiten zoals feesten en evenementen

• wij zorgen dat medewerkers weten wat deze afspraken zijn en dat ze zich door de gehele club gesteund voelen

• wij communiceren de afspraken zichtbaar aan alle leden en bezoekers.

Drugsbeleid Kazoku Dojo

Drugsgebruik is bij wet- en regelgeving verboden. Gebruik en bezit van drugs zijn strijdig met de doelstellingen en principes van kyokushin karate dojo Kazoku. Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil Kazoku dojo een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden. Daartoe gelden op dit gebied de volgende regels en sancties.

 

·       Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van Kazoku dojo soft- of harddrugs te gebruiken of in het bezit te hebben.

·       Het is niet toegestaan onder invloed van soft- of harddrugs aan Kazoku dojo gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

·       Bij enigerlei vermoeden van drugsbezit/-gebruik op of rond ons sportpark zal het bestuur van Kazoku dojo een onafhankelijke partij inschakelen die onopgemerkt de gebruikers/dealers van drugs op heterdaad zal betrappen.

 

Bij overtreding van de regels met betrekking tot soft- of harddrugs volgt namens het bestuur een sanctie van de overtreder en kennisgeving aan, voor zover van toepassing, ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan dit zijn;

 

·       Een (aan tijd/periode gebonden) verwijdering van het sportterrein en uit de gebouwen van Kazoku dojo.

·       Een (aan tijd/periode gebonden) speelverbod.

·       Schorsing van het lidmaatschap.

·       Ontzetting van het lidmaatschap.

·       Een ander gepast geachte sanctie.

·       Combinatie van voorgaande sancties.

 

Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van soft- of harddrugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan!

Gedragscode Sporters

De sporter:

Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.

 

Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je clubgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

 

Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

 

Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

 

Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan

.

Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

 

Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 

Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

 

Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.

 

Vecht op de mat of in de ring, maar niet daarbuiten. Gebruik wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging.

 

Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond.

 

Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer. 

Gedragscode voor een  trainer, coach of begeleider


Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen. 

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik. 

Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters  dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon .

Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.